กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตำบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถาม : 055-267098,055-267050,055-267100-101
Web Master : reg.psru.education@gmail.com
Powered by :