กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตำบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถาม : 055-267098,055-267050,055-267100-101
Web Master : phak_ra@hotmail.com
Powered by :