มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712213003  นางสาวขนิษฐา พลธีระ  Miss Kannitta Pontera  
25712213004  นางสาวจารุวรรณ ลิปุก  Miss Jaruwan Lipuk  
35712213032  นางสาวสุชาวดี วงษ์คำจันทร์  Miss Suchawadee Wongkamjan