มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712212010  นางสาวปริชาติ เทวิละ  Miss Parichat Tawila  
25712212015  นางสาวศิรินันท์ คนหาญ  Miss Sirinan Khonhan  
35712212017  นางสาวอโณทัย การะเกตุ  Miss Anothai Karagate