มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712231008  นางสาวภัทรสุดา รุ่งธิติธรรม  Miss Pattarsuda Roongtititam  
25712231012  นายจักรกริช เทพณรงค์  Mr. Jakkit Thepnarong  
35712231017  นายณัฐพงศ์ ตุงคะศิริ  Mr. Nattapong Thungkasiri  
45712231027  นายภูมิศักดิ์ สว่างแจ้ง  Mr. Phumsak Sawangchaeng  
55712231029  นายวัชระพงษ์ เป็นพุ่ม  Mr. Watcharaphong Penphum