มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712231038  นางสาวณัฏฐธิดา แอบยิ้ม  Miss Natthathida Aepyim  
25712231045  นายกิตติกร สุขชัย  Mr. Kittikorn Sukchai  
35712231053  นายณรงค์ฤทธิ์ สุริยา  Mr. Nalonglit Suriya  
45712231059  นายพรหมมินท์ โลมปลา  Mr. Prommin Lompla  
55712231062  นายวัชระ รุ่งเรือง  Mr. Watchara Rungreung  
65712231065  นายสุภฤกษ์ คำแสง  Mr. Supharerk Kamsaeng  
75712231067  นายธีรพัฒน์ คุ้มคง  Mr. Therapat Kumkong