มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712201004  นางสาวธนัญญา ธัญญารักษ์  Miss Thananya Tanyaluk  
25712201018  นายชาญณรงค์ ราหุล  Mr. Channarong Rahun  
35712201020  นายมาวิน น้อยคง  Miss Mawin Noikong  
45712201023  นายวิทยา มีแสงสิน  Mr. Wittaya Meesaengsin  
55712201025  นายศิรภูมิ ยะสุกิม  Mr. Sirabhumi Yasukim