มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712234007  นางสาวญวรัตน์ ยอดวิเศษพาณิชย์  Miss Yawarat Yodwisetphanit  
25712234008  นางสาวณัฐยา แก้วเนย  Miss Natthaya Kaewnoey  
35712234035  นางสาวทักษิณา สายฟู  Miss Taksina Saifoo