มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712204004  นางสาวศศิประภา กวางแก้ว  Miss Sasiprapha Kwangkaew  
25712204008  นายจตุพล พูลทวี  Mr. Jatupon Poontavee