มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712227011  นางสาววารีวรรณ เนียมจิตร  Miss Wareewan Niamjit  
25712227012  นางสาวสุชานันท์ ป้อมกระสันต์  Miss Suchanan Pomkrasan  
35712227015  นายสิรวิชญ์ พิบูลศิลป์  Mr.Sirawit Piboonsin