มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เซรามิกส์ (Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712215008  นายชาญวิทย์ เหมืองทอง  Mr. Chanwit Mhuangthong  
25712215011  นายภัคธร อินต๊ะ  Mr. Paktorn Inta  
35712215012  นายวงศธร ผงคำมี  Mr. Wongsathon Phongkhaammi  
45712215013  นายวัชรพล ฆ้องดังไกล  Mr. Watcharaphon Kongdungkai  
55712215017  นายอภิมันยุ์ ช่างม่วง  Mr. Aphiman Changmuang  
65712215020  นายอัฐษกรณ์ ดอกตุ้ย  Mr. Atsakorn Doktui