มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712419005  นางสาวชนาภา อุปถัมภ์  Miss Chanapha Oupatham  
25712419013  นางสาวธัญญาลักษณ์ สุขเถื่อน  Miss Tanyalak Sukthyean  
35712419027  นางสาววชิรญาณ์ ด่างแก้ว  Miss Wachiraya Dangkaew  
45712419041  นางสาวอัมพวรรณ หาญวันนา  Miss Ampawan Khanwanna  
55712419044  นางสาวอิสราภรณ์ วัชรเดชาวานิช  Miss Itsaraporn Watcharadachawanit  
65712419048  นายธนากร สงวนสิทธิกุล  Mr. Thanakon Sanguansittikun  
75712419049  นายธีระ หงษ์ทอง  Mr.Theera Hongthong