มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712419057  นางสาวกชกร เจริญสิทธิกุล  Miss Kodchakorn Jarernsittikul  
25712419059  นางสาวขวัญจิรา สาดี  Miss Khwanjira Sadee  
35712419064  นางสาวชนาลินธร ขำชุ่ม  Miss Chanarintorn Kumchum  
45712419087  นางสาวรัฐนันท์ ศรีคล้าย  Miss Rattanan Sriklay  
55712419091  นางสาววิมลรัตน์ เพ็ชพริก  Miss Vimonrat Phetprik  
65712419106  นายพีระพงษ์ รวบรัด  Mr. Perapong Ruabrat  
75712419109  นายอธิวุฒิ บุญโต  Mr. Atiwut Boonto