มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712417008  นางสาวธารารัตน์ จันทร์รักษ์  Miss Tararad Janrak  
25712417011  นางสาวนฤมล พรมศิริ  Miss Narumon Promsiri  
35712417013  นางสาวน้ำตาล แพงสี  Miss Namtan Pangsee  
45712417020  นางสาววราภรณ์ วงษ์โต  Miss Varapon Wongto  
55712417028  นางสาวสุภัคขจี พู่ตระกูล  Miss Supukkajee Pootragoon  
65712417037  นายทาเกชิ โอโนเดร่า  Mr. Takeshi Onodera  
75712417040  นายปิยวัฒน์ จานตาดี  Mr. Piyawat Chantadee  
85712417046  นายสุพจน์ จันทร์ประเทือง  Mr. Supoj Janpratuang  
95712417047  นายอภิธาน ธาราแสวง  Mr. Apitan Talasawang