มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712407065  นางสาวชลาลัย ไชยประพันธ์  Miss Chalalai Chaipapan  
25712407069  นางสาวทิพวรรณ บำรุงไทย  Miss Tippawan Bumrungthai  
35712407071  นางสาวนริศรา นาหุ่น  Miss Naritsara Nahoon  
45712407075  นางสาวภัทชพร ศรีสุวรรณ  Miss Phatchaphon Srisuwan  
55712407094  นายฉัตรชัย จันทร์ดี  Mr. Chatchai Jande  
65712407099  นายธนโชติ พรมดวง  Mr. Thanachot Promduang  
75712407100  นายประสิทธิ์ ชัยประสิทธิ์ผล  Mr. Prasit Chaiprasitphol