มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712416008  นางสาวชิดชนก กมลสินธุ์  Miss Chidchanok Kamonsin  
25712416016  นางสาวปภาวดี สุขจิตร  Miss Papawadee Sukchit  
35712416019  นางสาวปิยธิดา เทียมผล  Miss Piyathida Teampon  
45712416043  นางสาวศิรินันท์ คำอัด  Miss Sirinan Kham-Ad