มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712415008  นางสาวชฎารัตน์ พัวตะนะ  Miss Chadarat Puatana  
25712415017  นางสาวนิชาภา เมืองจันทร์  Miss Nichapha Mueanchan  
35712415023  นางสาวรุ่งตะวัน ตรีพรต  Miss Rungtawan Treephot  
45712415026  นางสาววรรณนภา รื่นชด  Miss Wannapa Ruenchot  
55712415032  นายวีรพล พุกละออ  Mr. Veerapol Pukraoo