มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) อาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712245007  นางสาวทรรสิกา ศรีโสภา  Miss Thansika Srisopha  
25712245016  นางสาวมโนชา สุขน่วม  Miss Manocha Suknuam  
35712245024  นางสาวสุพรรณี จิตรบรรจง  Miss Suphannee Jitbanjong  
45712245043  นายภควัต ลาวัณยกุล  Mr. Pakawat Lawanyakul