มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712244001  นางสาวกนกกร ศรีสมบัติ  Miss Kanokkron Srisombat  
25712244012  นางสาวอนัญญา กลีบลำดวน  Miss Ananya Kleeblumduan  
35712244015  นายกฤษฎา เดื่อคำ  Mr. Kritsada Daukham  
45712244018  นายก้องเกียรติ อินทร์สุข  Mr. Kongkiat Insuk  
55712244020  นายกิตติศักดิ์ หลักแหล่ง  Mr. Kittisak Lakraeng  
65712244036  นายปนพณ ใจชื่น  Mr. Panaphon Jaichan  
75712244047  นายศิวกร ทองคำ  Mr. Siwakorn Thongkham  
85712244050  นายสุวรรณโณ เมฆาลัย  Mr. Suwanno Makalai  
95712244052  นายอภิวุฒิ ชาภูวงค์  Mr. Apiwut Chaphuwong