มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712412005  นางสาวณัฐรุจา บุญเนตร  Miss Natruja Boonnet  
25712412018  นางสาวรมิตา แสนใจวุฒิ  Miss Ramita Saenchaiwut  
35712412019  นางสาววนัชพร ยิ้มสบาย  Miss Wanatchaporn Yimsabay  
45712412036  นายวรัญชิต คำบุ  Mr. Warunchit Combu  
55712412040  นายสมเกียรติ ภู่พัด  Mr. Somkiat Phoopad  
65712412041  นายสุกฤษฏิ์ กฤชไพริน  Mr. Sukrit Kritphairin  
75712412042  นายอานุภาพ อินทร์เกลี่ย  Mr. Anuphap Inklia