มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712412044  นางสาวกาญจนา ยอดสละ  Miss Kanjana Yodsala  
25712412046  นางสาวจิตรวรรณ ด่านพัฒนานุรักษ์  Miss Jettawan Danpattananuluk  
35712412049  นางสาวชัชฎาภรณ์ ดารากุล  Miss Chatchadaporn Darakul  
45712412052  นางสาวธันยากร โทจำปา  Miss Tanyakorn Tojampa  
55712412054  นางสาวเบญจมาภรณ์ กันตง  Miss Benjamaporn Kantong  
65712412056  นางสาวพรรณกาญจน์ มั่นใจ  Miss Pannakarn Munjai  
75712412060  นางสาววิภานันท์ เต็มเปี่ยม  Miss Wiphanan Tempiam  
85712412074  นายบรรยงค์ โพธิสุวรรณ  Mr. Banyong Photisuwan  
95712412075  นายปฐมพร พวงดอกไม้  Mr. Pathomphorn Paungdoekmai  
105712412081  นายวิชานนท์ เปรมใจ  Mr. Wichanon Premjai  
115712412084  นายเอกราช พิมเสนา  Mr. Ekkarat Pimsena