มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712412085  นางสาวกนกวรรณ อินทรขันตี  Miss Kanokwan Aintharakhanti  
25712412088  นางสาวเจนจิรา พรหมรักษา  Miss Jenjira Promraksa  
35712412089  นางสาวชนินาถ เรืองชัย  Miss Chaninart Ruangchai  
45712412091  นางสาวนวรัตน์ แสงนอก  Miss Nawarut Sangnok  
55712412093  นางสาวปวีณา วันเพ็ง  Miss Pavena Wunpeng  
65712412098  นางสาวรัชนก ชนะภัย  Miss Ratchanok Chanaphai  
75712412101  นางสาววิภาลัย ใจดวง  Miss Wipalai Jaiduang  
85712412103  นางสาวศิริวิมล อริยะวงศ์  Miss Siriwimon Ariyawong  
95712412106  นางสาวอธิติยา ทองอุไร  Miss Atitiya Thongurai  
105712412108  นางสาวอัญชลี แก้วงาม  Miss Anchalee Keawgam  
115712412109  นายกฤษณะ ชูโอชา  Mr. Kitsana Choucha  
125712412110  นายจักรกฤษณ์ คำพุทธ  Mr. Jakkrit Khamput  
135712412126  นายคฑาวุธ มูลดี  Mr. Khathawut Moondee