มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712411017  นายนิมิต นิ่มมา  Mr.Nimit Nimma  
25712411019  นายบัญญัติ รอดภัย  Mr. Banayt Rotpai  
35712411025  นายรัฐพล ปริพัตร  Mr. Rattapol Paripat  
45712411035  นายอิสรีย์ ชำนาญไพร  Mr. Itsaree Chumnanpri