มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712603003  นางสาวพิชชาภัทร์ ปานอ่อง  Miss Phitchaphat Panaong  
25712603020  นางสาวพิชญานิน ศรีมงคล  Miss Pitchayanin Srimongkol  
35712603023  นางสาวรัชนีวรรณ จันทร์ลี  Miss Ratchaniwan Chanli  
45712603046  นายธนวัช สิทธิมณี  Mr. Tanawach Sittimanee  
55712603060  นายสิทธิชัย สกุลจันทร์  Mr. Sittichai Sakunjan