มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712603064  นางสาวกุลนิดา เลิศประเสริฐ  Miss Kulnida Lendparsuet  
25712603076  นางสาวบุษราคัม วงคะสุ่ม  Miss Butsarakham Wongkhasum  
35712603080  นางสาวพิมพ์วิภา คำจริง  Miss Pimvipa Comjring  
45712603114  นายอดิศักดิ์ ไวพนิชการ  Mr. Adisak Vaiphanitchkan