มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712606001  นางสาวกนกภรณ์ พัดขำ  Miss Usa Patkam  
25712606020  นางสาวปัทมวรรณ บุญญาวงศ์  Miss Patthamawan Boonyavong  
35712606029  นางสาวลลิตา สวัสดิ์ปรีชา  Miss Lalita Sawaspreecha  
45712606033  นางสาววีนัส มั่งขันหมาก  Miss Weenus Mungkunmak  
55712606041  นางสาวสุนันทา แสนเตปิน  Miss Sunantha Saentepin  
65712606047  นายจักรพันธ์ เพชรสารพรม  Mr. Jakapan Phetsarnphrom  
75712606058  นายมาริษ จันทร์เทศ  Mr. Marich Janthad  
85712606060  นายวุฒิชัย ทองประสาน  Mr. Wuttichai Thongprasan