มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712602002  นางสาวกมลชนก น้อยดิษฐ์  Miss Kamonchanok Noidit  
25712602010  นางสาวชฎาภรณ์ บัวชุม  Miss Chadaporn Buachum  
35712602025  นางสาวมยุรี นาคจันทร์  Miss Mayuri Nakjan  
45712602037  นางสาวสุนันทา เขียวน้อย  Miss Sunanta Khiaonoi  
55712602045  นายเงินตรา ด้วงมูล  Mr. Ngoentra Duangmoon