มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712602098  นางสาวสุฑารัตน์ สมทะนะ  Miss Sutharat Somtharat  
25712602099  นางสาวสุณิสา เรืองศรี  Miss Sunisa Ruangsri  
35712602100  นางสาวสุธาวัลย์ คำใส  Miss Sutawan Kamsai  
45712602102  นางสาวสุนทรี จันทร์ศรี  Miss Suntaree Chansri  
55712602109  นางสาวอุไรวรรณ ผาสุข  Miss Uraiwan Phasuk  
65712602121  นายพงศกร กุลแก้ว  Mr. Pongsagorn Goolkeaw  
75712602129  นายสุรสิทธิ์ ศรีเมือง  Mr. Surasit Srimueang