มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712403019  นางสาวรภัทภร วงษ์นุชา  Miss Raphatporn Wongnucha  
25712403041  นายนัจภิชัย ภูมิดี  Mr. Natphichai Phoomdee  
35712403050  นายวิชยุตม์ พันธิรัตน์  Mr. Witchayut Pantirat