มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712403065  นางสาวจิรนันท์ การินธิ  Miss Jiranan Karinthi  
25712403076  นางสาวพลอยสุดา เวชประสิทธิ์  Miss Ploysuda Wechprasit  
35712403098  นายณัฐพงษ์ กลิ่นชาติ  Mr. Nattapong Klinchat  
45712403099  นายณัฐวุฒิ คุ้มครอง  Mr. Nattawud Khumkhrong