มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712404021  นางสาวพรนภา ใจตรงดี  Miss Pornnapa Jaitrongdee  
25712404041  นางสาวอภิชญานันท์ แก้วพร  Miss Apechayanan Keawporn  
35712404052  นายธนโชติ ต่อยนึ่ง  Mr. Thanachot Toinung  
45712404055  นายคมสัน พุ่มพิบูลย์  Mr. Komsun Poompiboon  
55712404056  นายพันธกานต์ ยังวัล  Mr. Pantakan Yangwan