มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712404083  นางสาวเปรมฤดี ตันกิตติภิญโญ  Miss Premrudee Tankittipinyo  
25712404099  นางสาวสุภาณัฐ งามโฉม  Miss Supanat Ngarmchom  
35712404109  นายธนโชติ ศรพรหม  Mr. Tanachot Sornprom