มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712405032  นางสาวสุนิสา สุขดี  Miss Sunisa Sookdee  
25712405042  นายชูศักดิ์ สุดเงิน  Mr. Chusak Sudngen  
35712405044  นายณัฐพล สีขาว  Mr. Nattapon Seekhow  
45712405059  นายอนุสรณ์ แย้มสมพร  Mr. Anusorn Yamsomporn