มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712405061  นางสาวกัลยา ทับใหญ่  Miss Kanlaya Tubyai  
25712405065  นางสาวจุฑามาศ ดาทอง  Miss Juthamath Dathong  
35712405071  นางสาวนฤมล เพชรวาว  Miss Narumon Petchvarw  
45712405088  นางสาวสุดารัตน์ นุ่มกรุด  Miss Sudarat Numkrud  
55712405106  นายปฏิภาณ มูลธิมา  Mr. Patiphan Munthima  
65712405111  นายศุภฤกษ์ แสงอ่วม  Mr. Suparak Saengouam