มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712239024  นางสาวอรุโณทัย จูด้วง  Miss Arunothai Juduang  
25712239026  นายธนชิต แก้วแสง  Mr. Tanachit Gaewsaeng  
35712239037  นายอภิวัฒน์ กันทร  Mr. Aphiwath Kanthorn  
45712239039  นางสาวสุนิสา วงษ์โสด  Miss Sunisa Wongsod