มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712408003  นางสาวเจนจิรา แต้มทอง  Miss Janechira Taemthong  
25712408014  นางสาววรรณธิตา พึ่งหวัง  Miss Wanthita Phuenghwang  
35712408023  นางสาวณัฏฐธิดา เสือนา  Miss Natthathida Sueana  
45712408028  นางสาวอภิญญาพร อ่อนศรี  Miss Apinyaporn Onsri  
55712408042  นายธเนศ แสงคำ  Mr. Thanet Saengkham  
65712408050  นายพงศกร รมย์นลินไสว  Mr. Pongsakorn Romnalinsawai