มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712408065  นางสาวรุ่งทิวา ทิโน  Miss Rungtiwa Tino  
25712408092  นายธีรวัฒน์ คูณเปี่ยม  Mr. Teerawat Koonpaiym  
35712408100  นายวัชรพล จิ๋วอยู่  Mr. Watcharaphon Chioyu  
45712408105  นายสมพงษ์ แดงใหญ่  Mr. Sompong Dangyai