มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (Local Politics for Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712409004  นางสาวกัลยารัตน์ สุวรรณ์  Miss Kanyarat Suwan  
25712409011  นางสาวตวงพร เก็บเพ็ชร  Miss Tuangporn Kebpet  
35712409015  นางสาวนิรชา คุ้มขัง  Miss Niracha Khumkhang  
45712409024  นางสาววันอุสา ไตรยาง  Miss Wanausa Taiyang  
55712409039  นายชิตณรงค์ บุญแร่  Mr. Chitnarong Boonrae  
65712409046  นายยศกร สุขประเสริฐ  Mr. Yossakorn Sukprasert  
75712409048  นายวรชิต รักไทย  Mr. Worachit Rakthit