มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712614007  นางสาวจรรยา ด้วงสุวรรณ  Miss Janya Doungsuwan  
25712614035  นายธนดล หุ่นวัน  Mr. Thanadol Hoonwan  
35712614045  นายอรรณพ จันกกผึ้ง  Mr. Annop Junkokphung