มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712614049  นางสาวจันทรัช แสงรัตนธงชัย  Miss Jantarach Sangrattanathongchai  
25712614058  นางสาวนุชนาถ บัวคำ  Miss Nutchanart Buakham  
35712614074  นางสาวอริตา ศรีเสรี  Miss Arita Sri-Seree  
45712614079  นายธีระพัฒน์ ศรีสมชัย  Mr. Theerapat Seesomchai  
55712614080  นายปกรณ์ กระนัยนาท  Mr. Pakorn Kranainart  
65712614090  นายศรราม พ่ายเวหา  Mr. Sornram Phaiwaeha