มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712614091  นางสาวกนกวรรณ คำตีบ  Miss Kanokwan Khamtib  
25712614104  นางสาวปรียานุช ม่วงผา  Miss Preeyanuch Muangpha  
35712614115  นางสาวสุกัลญา พันอุดม  Miss Sukanlaya Pan-U-Dom  
45712614121  นายคฑาวุธ บุญโห้  Mr. Katawut Boonho  
55712614127  นายพงศธร อ่ำแก่น  Mr. Phongsathon Amkaen