มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15712617006  นางสาวจุฑารัตน์ รู้ธรรม  Miss Jutharat Rootham  
25712617007  นางสาวฐิตินันท์ เกิดบางช้าง  Miss Thitinan Kerdbangchang  
35712617030  นายจตุรงค์ พึ่งแตง  Mr. Jaturong Phuengtaeng  
45712617039  นายเอกพล สิงขร  Mr. Aekapol Singkhorn