มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน ก.3 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15715602017  นางสาวพิมพ์นิภา บุญแจ่ม  Miss Pimnipa Boonjam  
25715602039  นางสาวอัจฉราพร พรมเกษา  Miss Atcharaporn Promkkasa  
35715602040  นางสาวอัญชลีพร อิ่มชม  Miss Anchaleeporn Imchom