มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน ก.4 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15715602059  นางสาวบงกช พูลทอง  Miss Bongkot Phunthong  
25715602068  นางสาวรังสิมา แก้วสะแสน  Miss Rangsima Kaewsasaen  
35715602078  นางสาวสกุณา อุ่นดี  Miss Sakuna Unde