มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) เทียบโอน ก.4 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15715612057  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎาพร แตงสมบูรณ์  Miss Chadaporn Tangsombun  
25715612071  นางสาวพรรณวดี อ่อนอ่ำ  Miss Panwadee Onum  
35715612072  นางสาวพรรษชล ร่มโพธิ์  Miss Pansachol Rompo  
45715612073  นางสาวพาฝัน โสประดิษฐ์  Miss Phafan Sopradit