มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15713103027  นางสาวเมธาวดี กลิ่นทุ่ง  Miss Matawadi Klinthung  
25713103028  นางสาวยุพาวดี รุ่งเรือง  Miss Yupawadee Rungrueng  
35713103036  นางสาวศิริขวัญ สุทธิพัฒน์อนันต์  Miss Sirikwan Sutthaphatanan