มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15713113011  นางสาวตรีรัตน์ ทัดไทย  Miss Treerut Thadthai  
25713113014  นางสาวนัฐภรณ์ อุ่นจันทร์  Miss Nattaporn Unjan  
35713113036  นายสมิทธ์ ขาวเอี่ยม  Mr. Smith Kaowiem