มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 18/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15732419003  นางสาวจุฑารัตน์ ธีสา  -  
25732419005  นางสาวฐิตาพร ยอดเพชร  Miss Titaporn Yotphet  
35732419006  นางสาวฐิติรัตน์ บุญเที่ยง  Miss Thitirat Boonthieng  
45732419007  นางสาวธนาพร อินคุ้ม  Miss Thanaporn Inkoom  
55732419009  นางสาวปริศนา ประสงค์  Miss Prissana Prasong  
65732419011  นางสาวพัชราภรณ์ เทียนลำ  Miss Patchraporn Theanlum  
75732419013  นางสาวโยษิตา อินทร์สำราญ  Miss Yosita Insamran  
85732419019  นางสาวสิริกาญจน์ คีรีภูมิรัตน์  Miss Sirikran Keereepoomrat  
95732419020  นางสาวสุพิชชา มั่นคง  Miss Supetcha Mankong  
105732419021  นางสาวสุรภา สว่างเรืองศรี  Miss Surapha Sawangruangsri  
115732419025  นายบัญชา ภูกาสอน  Mr. Bancha Pookasorn  
125732419026  สิบตรีปฏิภาณ มั่นแดง  Pfc. Patiphan Mandeang  
135732419029  นายภาขินัย กาวิชัย  Mr. Pakinai Kawichai  
145732419030  สิบตรีสยามรัฐ เงินแจ้ง  Pfc. Siamrat Ngeanjang  
155732419031  นายสิทธิเดช อยู่คง  Mr. Sitthidej Yookong  
165732419034  นางสาวสุนิสา ลิ่มทองน้อย  Miss Sunisa Limtongnoi  
175732419036  นายมนตรี แสงสุวรรณ์  Mr. Montree Sangsuwan  
185732419037  นายชาตรี ตรีสงฆ์  Mr. Chatree Treesong  
195732419038  นางสาวภารดี พันท้าว  Miss Pharadee Phantaw  
205732419039  นางสาวณัฐกมล โพธิ์ศรี  Miss Natkamon Poshri  
215732419042  นางสาวธัญญาลักษณ์ สุขเถื่อน  Miss Tanyalak Sukthuean  
225732419043  นายกษิดิศ รอดกลาง  Mr.Kasidtt Podklang