มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) 18/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15732420009  นางสาววิภาดา ปินตา  Miss Wipada Pinta  
25732420011  นางสาวธนาภา บุญกิจ  Miss Misssudjai Boonkid  
35732420012  นางสาวอารีรัตน์ ศรีบุรินทร์  Miss Areerat Sriburin  
45732420015  นางสาวจิลมิกา จำปา  Miss Jilmika Jampa