มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) 18/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15732407001  นางสาวณัฐณิชา นุ่มอิ่ม  Miss Missnatthanicha Numaim  
25732407003  นางสาวนนทรี ยอดวัน  Miss Nontheree Yodwan  
35732407009  นางสาวสุชาดา ใจปัญญา  Miss Suchada Chaipanya  
45732407014  นายกมล กลิ่นไม้  Mr. Kamon Klinmai  
55732407016  นายเกียรติสกุล คงคำ  Mr. Kiatsakun Khongkham  
65732407018  นายพลวัฒน์ รังสรรค์  Mr. Polawat Rangsan  
75732407020  นายศุภชัย เมืองสวรรค์  Mr. Supachai Muangsawan  
85732407021  นายสามารถ อยู่ทอง  Mr. Samart Yutong  
95732407022  นายองอาจ หมั่นเขตกิจ  Mr. Aong-Art Mankatekit  
105732407023  นายอนุวัฒน์ อุปนันท์  Mr. Anuwut Uppanun  
115732407025  นางสาวจิรภัทร การะเกตุ  Miss Jiraphat Karaket  
125732407027  นายธนิตศักดิ์ เรืองสิทธารัตน์  Mr. Thanitsak Rueangsittharat  
135732407028  นายวุฒิชัย สิงห์รัก  Mr. Wutthichai Singrak