มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 18/36 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15732418002  นางสาวกมลวรรณ จันลิ  Miss Kamonwan Janli  
25732418012  นางสาวน้ำพลอย เพ็ชรขำ  Miss Namploy Phetkham  
35732418014  นางสาวประภาพร พวงไทย  Miss Prapaporn Poungthai  
45732418015  นางสาวพรผกา ศรีพลกรัง  Miss Pornpaka Sriponkrang  
55732418019  นางสาววรรณนิสา โคตรภูเขียว  Miss Wonnisa Kotphukeaw  
65732418020  นางสาววิไลพร คำแก้ว  Miss Wilaiporn Kumkaew  
75732418025  นางสาวเสาวนีย์ โคตรนาแพง  Miss Saovanee Kaonapang  
85732418029  นายเจษฎา ประคองบุญมา  Mr. Jedsada Praklongboonma  
95732418034  นายเศรษฐพงษ์ ดีอยู่  Mr. Setrapong Deeyoo  
105732418037  นางสาวชฎาภา ชื่นชม  Miss Chadapa Chaechom  
115732418039  นายภาคภูมิ อุดศรี  Mr. Phakpoom Utsri  
125732418046  นางสาวธัญญาภรณ์ ทองดา  Miss Thanyaporn Thongda  
135732418047  นางสาวรัตนชนก เพ็ชรคง  Miss Rattanachanok Pehknog  
145732418048  นางสาวเพียงพิศ เจริญวัย  Miss Phaingpit Charonwai  
155732418051  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์เกษร  Miss Kanyarat Jankeson